Język włoski w pracy. Znak towarowy | L’italiano al lavoro. Il marchio

W kolejnej części cyklu “Język włoski w pracy” opowiadamy o znaku towarowym, co to jest i jak chronić nazwę swojej firmy.
W pierwszej części odpowiadamy na kilka podstawowych pytań dotyczących znaku i jego ochrony. Wszystkie pogrubione wyrazy zostały dodatkowo wyjaśnione w mini-słowniku, który umieściliśmy na końcu wpisu.
Mamy nadzieję, że znajdziecie tutaj przydatne zwroty, bez względu na poziom znajomości języka.

Co to jest znak towarowy?

To oznaczenie, które pozwala odróżnić produkty i/lub usługi jednej firmy od tych dostarczanych przez inne firmy.
Znaki towarowe w znaczący sposób wpływają na decyzje zakupowe klientów, rozbudzają emocje, wzmacniają dobrą reputację firmy, zwiększają jej wartość i wzbudzają zaufanie w stosunku do oferowanych produktów. Dodatkowo dają ochronę przeciwko fałszowaniu i naruszaniu; ułatwiają obronę przeciwko podrabianiu przez tych, którzy chcą wykorzystać ich sukces i którzy nielegalnie i bez zgody wykorzystują zarejestrowany znak.

Wpisanie znaku do właściwego rejestru publicznego umożliwia jego sprawdzenie i pozwala uniknąć przypadkowych naruszeń.
Znak towarowy gwarantuje klientowi pochodzenie produktów i usług nim oznaczonych i zapewnia, że wszystkie towary z tym znakiem są produkowane pod kontrolą tej samej firmy. Dodatkowo znak zapewnia stały standard jakości oferowanych produktów i ułatwia decyzje o zakupie.

Cos’è un marchio?

Il marchio è un segno idoneo a distinguere i prodotti e/o i servizi di un’azienda da quelli di altre aziende.
I marchi influenzano in misura considerevole le decisioni di acquisto dei clienti, risvegliano le loro emozioni, rafforzano la buona reputazione di un’impresa, contribuiscono ad un accrescimento del suo valore e sono motivo di fiducia nei confronti dei prodotti e servizi offerti. Inoltre i marchi offrono anche una vasta tutela contro le contraffazioni e gli abusi; facilitano la difesa contro imitatori che vogliono approfittare del loro successo e che utilizzano illecitamente e senza l’assenso il marchio registrato.

L’iscrizione del marchio nell’apposito registro pubblico ne facilita la reperibilità e aiuta quindi ad evitare violazioni accidentali.
Il marchio garantisce al cliente l’identità di origine dei prodotti e servizi da esso contrassegnati, ed assicura che tutte le merci provviste di tale segno siano prodotte sotto il controllo di un’unica azienda. In aggiunta il marchio garantisce uno standard qualitativo costante per i prodotti offerti e può facilitare la decisione di acquisto.

Kto może zostać właścicielem znaku towarowego?

Każda osoba fizyczna lub prawna. Nie jest konieczne prowadzenie działalności gospodarczej.

Chi può diventare titolare di un marchio?

Ogni persona fisica o giuridica. Non è necessario l’esercizio di un’attività commerciale.

Jakie produkty i usługi są chronione przez znak towarowy?

Znak, z zasady, nie jest ważny dla wszystkich, a tylko dla wybranych produktów/usług i im podobnych, wskazanych na etapie składania wniosku, na które właściwy urząd udzielił ochrony. Aby we wniosku wskazać właściwe produkty, zgłaszający musi odwołać się do tak zwanej “Klasyfikacji nicejskiej”.
Znakiem towarowym może być wszystko, co można przedstawić graficznie- wyrazy (znak słowny, pozbawiony elementów graficznych, np. Siemens), nazwy osobowe (Armani), logo (Puma), litery (H&M), figury przestrzenne (butelka Coca-Coli), kolory (lila Milki) itp.
Nie można zarejestrować znaku sprzecznego z porządkiem publicznym, dobrymi obyczajami lub złożonego w złej wierze.

   Unijny znak Nr 006732531

Quali prodotti e servizi sono tutelati da un marchio?

Il marchio, di regola, non è valido in generale ma è protetto solamente per i prodotti/ servizi richiesti in fase di domanda e per quei prodotti/servizi che possano considerarsi affini,  per i quali è stata concessa la tutela da parte dell’ufficio competente. Per la definizione dei prodotti da includere nella domanda di registrazione, il richiedente deve fare riferimento alla cosiddetta “Classificazione internazionale di Nizza”.
Possono essere tutelati come marchio tutti i segni suscettibili di essere rappresentati graficamente- parole (marchio denominativo, privo di elementi grafici p.es. “Siemens”), nomi di persona (Armani), logo (Puma), lettere (H&M), figure tridimensionali (la bottiglia della Coca-Cola), colori (il colore lilla della Milka) etc.
Non può essere registrato un segno contrario all’ordine pubblico/ al buon costume o depositato in malafede.

            Unijny znak Nr 014463905

Na jakim terytorium chroniony jest znak towarowy?

Znak towarowy chroniony jest w krajach, w których złożyliśmy zgłoszenie. Są trzy procedury zgłoszenia znaku: krajowa, unijna i międzynarodowa.
Procedura krajowa- daje ochronę w wybranym kraju. Zgłaszamy znak w wybranym urzędzie patentowym, np. włoskim w Rzymie lub polskim w Warszawie. Na podstawie tego zgłoszenia możemy ubiegać się o rozszerzenie ochrony na inne kraje- tzw. prawo pierwszeństwa.
Znak unijny chroniony jest na terytorium UE.
Zgłoszenie międzynarodowe można złożyć w około 90 krajach.

Dove è valido un marchio?

Il marchio è protetto nei paesi per i quali è stata fatta richiesta di registrazione. Esistono tre procedure di registrazione: la domanda per marchio nazionale, comunitario ed internazionale.
Il marchio nazionale- la tutela in un paese. Per richiedere la protezione di un marchio in Italia bisogna rivolgersi presso l’UIBM (Ufficio Italiano Brevetti e Marchi), in Polonia- l’Ufficio Brevetti della Repubblica di Polonia. Sulla base di una domanda di registrazione nazionale, la protezione può essere estesa ad altri paesi- il diritto di priorità.
Il marchio comunitario è valido nell’intera Unione Europea.
Il marchio internazionale offre la protezione in circa 90 paesi.

Jak wygląda procedura rejestracji znaku?

Po złożeniu podania Urząd nadaje zgłoszeniu numer oraz datę zgłoszenia.
Urząd sprawdza, czy spełniliśmy wszystkie wymogi formalne i czy nie ma przeszkód do zarejestrowania znaku.
Po zakończeniu badania formalnego, zgłoszenie jest publikowane w urzędowym biuletynie. Od tego momentu każdy, kto uważa, że ten znak jest podobny do jego własnego znaku może złożyć sprzeciw w ciągu trzech miesięcy od daty publikacji.
Sprzeciw rozpoczyna postępowanie administracyjne- zgłaszający znak może bronić się przeciw zarzutom. Na koniec Urząd wydaje decyzję udzielającą lub odmawiającą rejestracji znaku.
Jeśli nikt nie złoży sprzeciwu, znak zostaje zarejestrowany i wydane zostaje świadectwo ochronne potwierdzające rejestrację.

Znak towarowy jest chroniony przez dziesięć lat od daty zgłoszenia. Ochronę możemy odnawiać wiele razy na kolejne okresy 10-letnie wnosząc opłatę za ochronę.
Jeśli wniosek o przedłużenie ochrony nie zostanie złożony, ochrona znaku nieodwracalnie wygasa.

Come è la procedura di registrazione?

Dopo aver depositato una domanda di registrazione si ottiene un numero di domanda ed una data di deposito.
L’Ufficio controlla la conformità formale della domanda e l’assenza degli impedimenti alla registrazione.
Quando il marchio supera l’esame dell’ufficio, viene pubblicato nel Bollettino dei marchi. Da quel momento chiunque ritiene che il marchio sia simile ad un proprio marchio può presentare opposizione alla registrazione entro tre mesi dalla data di pubblicazione.
L’opposizione apre un procedimento amministrativo. Chi ha richiesto il marchio può difendersi ed alla fine l’ufficio emette una decisione che può comportare la concessione o il rifiuto del marchio.
Se nessuno solleva opposizione il marchio viene concesso ed il titolare riceve il certificato attestante la registrazione.

Un marchio è protetto per dieci anni a partire dalla data di deposito della domanda. La tutela può essere rinnovata un numero indefinito di volte per altri periodi di 10 anni, previo pagamento di una tassa.
Se nessuna domanda di rinnovo è depositata il marchio decade in modo irrevocabile.

Licencja i przeniesienie praw do znaku.

Prawa do znaku towarowego mogą być przedmiotem licencji udzielanej osobom trzecim. Poprzez umowę licencyjną licencjodawca zezwala licencjobiorcy na wykorzystywanie znaku przez określony czas.
Prawa do znaku towarowego mogą zostać także przeniesione poprzez sprzedaż, darowiznę lub dziedziczenie.

Concessione in licenza e il trasferimento di un marchio.

I diritti sul marchio possono essere concessi in licenza a terzi. Attraverso un apposito contratto di licenza il licenziante concede al licenziatario i diritti di utilizzazione del marchio per un determinato periodo di tempo.
Il marchio può essere trasferito a terzi mediante vendita, donazione oppure eredità.

Il vocabolario

idoneo a– odpowiedni, zdolny do, posiadający kwalifikacje do wykonania jakiegoś zadania, np. idoneo all’insegnamento– posiadający kwalifikacje do nauczania
synonim- abile

distinguere– odróżniać zauważać różnice pomiędzy dwiema lub więcej rzeczami, np. distinguere il bene dal male– odróżniać dobro od zła;
distinguere il vero dal falso– odróżniać prawdę od fałszu;
distinguere i colori– odróżniać kolory
synonim= differenziare

in misura considerevole– w znaczący sposób

risvegliare– obudzić ponownie (od czasownika “svegliare”, “ri-” przed czasownikiem oznacza powtórzenie czynności, np. rileggere- przeczytać coś ponownie);
wzbudzać, stymulować- risvegliare il desiderio di…– wzbudzać pragnienie… , risvegliare l’interesse– wzbudzić zainteresowanie

accrescimento= aumento, crescita- wzrost;
czasownik- accrescere– zwiększać, np. accrescere la produzione– zwiększać produkcję

nei confronti di– w stosunku do czegoś
synonim- in relazione a

la tutela = protezione- opieka prawna, ochrona, np. tutela dell’ordine pubblico– ochrona porządku publicznego;
tutelare– chronić czyjeś prawa/ dobra – tutelare i diritti di…

la contraffazione– podróbka, fałszerstwo
czasownik- contraffare– podrabiać (contraffare una firma– podrabiać podpis, la firma to podpis, a nie firma; firma to po włosku la ditta, l’azienda lub l’impresa);
przymiotnik- contraffatto, np. una borsa contraffatta

l’abuso– nadużycie władzy, swojej pozycji, ale też substancji takich jak np. alkohol, np. abuso degli alcolici, nielegalne wykorzystanie czegoś;
czasownik- abusare– wykorzystywać nielegalnie lub nadużywać, np. abusare del potere– wykorzystywać swoją pozycję zawodową

imitatore– naśladowca, fałszerz- opera di un imitatore– dzieło fałszerza, kopia

approfittare di– wykorzystywać kogoś/coś- approfittare delle circostanze– wykorzystać okoliczności

illecitamente– nielegalnie, od illecito– nielegalny, niedozwolony

senza l’assenso– bez zgody/pozwolenia

apposito– właściwy, przeznaczony do konkretnego celu

la reperibilità– dostępność
reperibile– dostępny, łatwy do znalezienia- libro difficilmente reperibile– książka trudno dostępna

la violazione– naruszenie, przekroczenie prawa- violazione del codice stradale– naruszenie przepisów ruchu drogowego

contrassegnare– zaznaczać coś, by można było znaleźć/ odróżnić, np. contrassegnare una pagina– zaznaczyć stronę (w książce)
il contrassegno to synonim il marchio- znak towarowy

la merce– towar

provvisto di– posiadający, zaopatrzony, np. negozio provvisto di ottima merce– sklep zaopatrzony w doskonałe towary

in aggiunta– w dodatku

costante– stały, niezmienny, np. essere costante negli affetti– być stałym w uczuciach

facilitare– ułatwiać, np. il computer facilita il lavoro– komputer ułatwia pracę

il titolare = il proprietario- właściciel

la persona fisica/giuridica– osoba fizyczna/prawna

l’esercizio– w podstawowym znaczeniu to ćwiczenie. Tu: prowadzenie (działalności)- l’esercizio di un’impresa

di regola– z zasady

in fase di– na etapie

fare riferimento a– odwoływać się do czegoś
czasownik riferirsimi riferisco ai documenti esposti– odnoszę się do przedstawionych dokumentów
in riferimento a– w nawiązaniu do- in riferimento alla vostra offerta– w nawiązaniu do Państwa oferty

la domanda– pytanie, ale też wniosek, podanie, prośba- la richiesta

affine = simile, podobny;
affini (l.mn) to krewni z rodziny małżonka (teściowie, szwagier etc.)

il richiedente– wnioskodawca

cosiddetto (-a)– tak zwany (-a)

suscettibile di– podatny na wpływ, przedmiot podatny na zmiany
też: osoba, która łatwo się obraża/ przewrażliwiona np. bada a come parli, è un tipo molto suscettibile – uważaj na to, co mówisz to przewrażliwiony typ

denominativo– słowny, służący do nazywania
czasownik- denominare– nazywać

privo di– pozbawiony,
essere privo di denaro/ tatto/ cultura– być bez pieniędzy, pozbawionym taktu/ kultury;
privo di vita= morto, martwy

tridimensionale– trójwymiarowy, przestrzenny

contrario all’ordine pubblico/ al buon costume– sprzeczny z porządkiem publicznym/ z dobrymi obyczajami

malafede– zła wiara, nieuczciwość- agire in malafede– działać w złej wierze

il diritto di priorità– to termin z zakresu prawa własności przemysłowej. Oznacza, że w określonym czasie (dla znaków jest to 6 miesięcy od daty zgłoszenia) można ubiegać się o ochronę znaku za granicą na podstawie pierwszego zgłoszenia

depositare una domanda (di registrazione)- składać podanie/ zgłoszenie znaku
też: depositare – odkładać, położyć, np. depositare una borsa a terra– położyć torebkę na podłodze

una data di deposito– data zgłoszenia;
w przypadku dokumentów deposito to dostarczenie dokumentów, od którego zaczynają biec urzędowe terminy

controllare la conformità formale– sprawdzić spełnienie wymogów formalnych;
in conformità– w porządku, zgodnie z wymogami

impedimento– przeszkoda; synonim- ostacolo
czasownik impedire– przeszkadzać, zabraniać- I poliziotti impediscono l’accesso– policjanci zabraniają przejścia; synonim- vietare, proibire

superare l’esame– zdać egzamin, przejść pomyślnie przez kontrolę formalną

presentare opposizione– przedstawić, składać sprzeciw

un procedimento amministrativo– postępowanie administracyjne; aprire un procedimento contro qualcuno– wszcząć postępowanie przeciwko komuś

emettere una decisione– wydać decyzję

comportare– wyrażać zgodę, dopuszczać, np. è una regola che non comporta eccezioni– to zasada, która nie dopuszcza wyjątków

la concessione– zezwolenie

il rifiuto– odmowa

sollevare opposizione– podnosić sprzeciw
sollevare– podnosić, np. sollevare lo sguardo– podnosić wzrok; sollevare un bambino– podnosić dziecko

concedere– udzielać, przyznać, pozwalać np. l’insegnante ha concesso agli studenti di uscire prima– nauczyciel pozwolił uczniom wyjść wcześniej

attestare = certificare, garantire– zaświadczać, potwierdzać, np. attestare la verità– poświadczyć prawdę

a partire da = iniziando da– zaczynając od…

rinnovare = prolungare– odnawiać, przedłużyć np. rinnovare un contratto– przedłużyć umowę

previo– przed, czynność wykonana przed inną; w naszym przykładzie- previo pagamento di una tassa– można przedłużyć ochronę znaku, ale przed złożeniem takiego wniosku trzeba wnieść opłatę urzędową

domanda di rinnovo– wniosek o odnowienie/przedłużenie

decadere– w tym przypadku wygasać (o prawie)

in modo irrevocabile– w sposób nieodwołalny

la licenza– licencja, pozwolenie
chiedere, dare licenza di fare– prosić o licencję/ udzielać licencji
prodotto in Italia su licenza di un’azienda…- produkowany we Włoszech na licencji firmy…

il trasferimento– tu: przeniesienie prawa- il trasferimento di proprietà– przeniesienie własności

contratto di licenza– umowa licencyjna

il licenziante– licencjodawca

il licenziatario– licencjobiorca

per un determinato periodo di tempo– na czas określony

mediante = tramite– poprzez

la vendita– sprzedaż

la donazione– darowizna

l’eredità– spadek, dziedziczenie

prendere in considerazione (una registrazione di un marchio)- brać pod uwagę…

mantenere in vita il diritto (di protezione)- utrzymać w mocy (prawo)

trarre in inganno il cliente– wprowadzać klienta w błąd

ledere l’immagine di un’impresa– szkodzić wizerunkowi firmy
synonim= danneggiare

la concorrenza sleale– nieuczciwa konkurencja

il risarcimento– odszkodowanie

il ricorso contro (la decisione dell’ufficio)- skarga, odwołanie od decyzji
fare ricorso a…– odwoływać się do…

effettuare una ricerca– przeprowadzić poszukiwanie; tu: sprawdzić, czy znak, który chcemy zarejestrować został już przez kogoś zarejestrowany

A presto!

 

 

Jeśli uważasz, że Twoim znajomym przydadzą się te informacje, podziel się z nimi tym wpisem.
Chcesz pozostać na bieżąco? Zerknij na nasz profil:
* na Facebooku lub
* na Instagramie

We wpisie wykorzystaliśmy tekst włoski z broszury “Vademecum marchi”:
http://www.camcom.bz.it/it/vademecum-marchi-quello-che-avreste-sempre-voluto-sapere-sui-marchi-2013
Skorzystaliśmy też z informacji na stronie kancelarii patentowej Ufficio Brevetti: http://ufficiobrevetti.it/guide/marchi/
Strona Włoskiego Urzędu Patentowego: http://www.uibm.gov.it/