korespondencja firmowa po włosku
Język włoski

Język włoski w pracy. Korespondencja firmowa po włosku

Korespondencja firmowa po włosku to szeroki temat. Pisałam już jak stworzyć list formalny – z czego się składa, jak go zacząć i zakończyć. Dziś podrzucam ci trochę przydatnych zwrotów z biurowej praktyki. Dowiesz się, jak wysłać klientowi fakturę lub cennik, jak przypomnieć o płatności, poinformować o zmianach lub jakie zwroty zobaczysz na włoskim pełnomocnictwie.

Korespondencja firmowa po włosku:

La fattura – faktura

Il venditore – sprzedawca
L’acquirente – nabywca
Emettere una fattura – wystawiać fakturę
La data di emissione – data wystawienia
Il numero di partita IVA – nr NIP
L’IVA – podatek VAT
La merce – towar/ Il servizio – usługa
Il prezzo unitario – cena jednostkowa
Il prezzo complessivo – cena końcowa
Ns. coordinate bancarie: Dane do przelewu
Il bonifico bancario – przelew
Condizione di pagamento – warunki płatności
Riscontrare un errore relativo a… – znaleźć błąd w…
Correggere – poprawiać
Richiesta di modifica di – prośba o zmianę
Il sollecito di pagamento – wezwanie do zapłaty
Sollecitare – wzywać, ponaglać
Ammontare (a qualcosa) – wynosić (ileś)

Vi inviamo in allegato la Fattura No – W załączeniu przesyłamy fakturę Nr

In riferimento al nostro servizio Vi inviamo, acclusa alla presente, la nostra fattura – w związku z wykonaniem usługi w załączeniu przesyłamy naszą fakturę

A seguito Vostro cortese incarico… alleghiamo alla presente… unitamente alla nostra fattura per il lavoro svolto… – w odpowiedzi na Państwa zlecenie… przesyłamy w załączeniu… razem z fakturą za wykonaną pracę

Vi preghiamo di effettuare le opportune correzioni prosimy o wprowadzenie zmian

A seguito di un controllo della nostra contabilità ci risulta non essere stato ancora effettuato il pagamento della fattura No… datata… – z informacji od naszej księgowości wynika, że faktura Nr… z dnia… nie została jeszcze uregulowana

Vi comunichiamo con la presente che, alla data odierna, non risulta essere stato effettuato il pagamento relativo alle seguente fattura emessa a Vostro carico:
Nr     Data  Ammontare
Niniejszym informujemy, że do dnia dzisiejszego nie otrzymaliśmy płatności za poniższą fakturę:
Nr     Data   Kwota

Vi preghiamo di voler disporre il pagamento/ di voler rispettare la data di scadenza del pagamento Prosimy o uregulowanie płatności/ o przestrzeganie terminu płatności

Vi informiamo che, qualora non provvederete al pagamento, ci vedremo costretti ad agire per vie legali Informujemy, że, w przypadku braku płatności, będziemy zmuszeni podjąć kroki prawne

Il listino cennik

Andare in vigore – zacząć obowiązywać
Variazione dei prezzi di listino – zmiana cennika
Aumento dei prezzi – wzrost cen
Diminuzione dei prezzi – obniżka cen

Vi inviamo , accluso alla presente, il nuovo listino che andrà in vigore a partire del…W załączeniu przesyłamy nowy cennik, który zacznie obowiązywać od…
Cambio di sede zmiana siedziby

Avviso trasferimento – informacja o zmianie siedziby

Con effeto dal (data) lo studio (il nome) si trasferirà in nuovo uffcio sito all’indirizzo di seguito… Tutte le informazioni di contatto diverse dall’indirizzo di cui sopra sono invariate. Vi preghiamo di aggiornare i Vostri archivi di conseguenza. Arrivederci a presto nel nostro nuovo ufficio – Z dniem… firma… przeniesie się do nowego biura przy ulicy… Wszystkie dane kontaktowe, inne niż adres, pozostają niezmienne. Prosimy o zaktualizowanie danych. Do zobaczenia w naszym nowym biurze

Si avverte la spettabile clientela che il giorno (data) la nostra ditta si trasferirà in via… e che prenderà i seguenti numeri di telefono… – Informujemy szanownych klientów, że z dniem… nasza firma przeniesie się na ulicę… i zmieni numery telefonu na…

Vi preghiamo di prendere nota dei nostri dati prosimy o zapisanie naszych nowych danych

La piantina della nuova ubicazione che vi inviamo vi aiuterà a raggiungerci facilmentemapa nowej lokalizacji, którą Państwu wysyłamy, ułatwi dotarcie do nas

Chiusura per ferie zamknięcie na czas urlopu Vi informiamo che il nostro stabilimento osserverà la chiusura nel periodo dal…al… Informujemy, że nasz zakład będzie nieczynny w terminie od…do…
Fissare un appuntamento umówienie spotkania

L’invito azaproszenie na…

La nostra società organizza il meeting che si terrà il giorno (data) nasza firma organizuje spotkanie, które odbędzie się…

Saremo lieti di averLa nostro ospite będzie nam miło Pana/Panią gościć

Richiesta di informazioni – prośba o informacje

Fornire informazioni/ fornire il parere – udzielić informacji, opinii

Vi saro molto grato se vorrete fornirmi informazioni complete relativamente alle… – będę wdzięczny za udzielenie mi informacji dotyczących…

Ci rivolgiamo a Voi per chiederVi di fornirci informazioni dettagliate di… Zwracamy się z prośbą o udzielenie nam informacji dotyczących…

La lettera d’Incarico – pełnomocnictwo

La firmapodpis

Il sottoscritto… domiciliato in… nomina (nome) come proprio mandataro per (ogetto). A tale scopo il sottoscritto dichiara di eleggere domicilio presso tale mandatario (indirizzo) al quale pertanto verranno inoltrate direttamente dal (ufficio) tutte le comunicazioni, nonché tutte le richieste e tutte le consegne di documenti che si rendessero necessarie – Niżej podpisany… zamieszkały… powołuje (imię i nazwisko, firma) jako pełnomocnika w sprawie… W tym celu niżej podpisany wskazuje adres pełnomocnika jako właściwy do korespondencji i przesyłania potrzebnych dokumentów

*

Przeczytaj też o tym, jak po włosku mówić o swoich mocnych stronach i umiejętnościach.

Znasz kogoś, komu przyda się ten tekst? Podziel się nim. Grazie mille!

A presto!kawacaffe